Общи условия

За използване на уебсайта/платформата www.nakantara.bg за провеждане и участие в частни търгове в електронна среда.

Съдържание

 1. Предмет
 2. Дефиниции
 3. Данни за администратора на Платформата
 4. Относно „Нешънъл Окшън Къмпани" АД
 5. Условия за ползване на Платформата
 6. Регистрация на Потребител
 7. Публикуване на актив на търг
 8. Ограничаване на достъпа до Платформата
 9. Видове търгове
 10. Отношения между потребителите в Платформата
 11. Отношения с „Професионални потребители"
 12. Възнаграждение в полза на „Нешънъл Окшън Къмпани" АД
 13. Забрана за заобикаляне
 14. Плащания, гаранции и такси
 15. Отговорност на „Нешънъл Окшън Къмпани" АД
 16. Отмяна на търг
 17. Сключване на окончателен договор за прехвърляне на актив
 18. Авторски права
 19. Търговски марки
 20. Защита на лични данни
 21. Използване на бисквитки
 22. Заключителни разпоредби

1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия („Общи условия" или „ОУ") представляват общите условия за използване на уеб сайта www.nakantara.bg, както и мобилното приложение NAKANTARA.BG, като дигитална (електронна) платформа за публикуване на активи за продажба на търг. Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между администратора на платформата „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, ЕИК 207094075, наричано по-долу за краткост НОК и ползвателите на платформата, наричани по-долу за краткост „Потребител/и".

1.2. Моля запознайте се внимателно с настоящите Общи условия, тъй като достъпът до съдържанието, публикувано на уебсайта и мобилното приложение изисква изрично съгласие от Ваша страна, че сте се запознали, разбирате и приемате в цялост тези Общи условия.

1.3. Настоящите Общи условия имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, след като Потребителите на мобилното приложение и уебсайта www.nakantara.bg (без значение от версията и устройството, от което се достъпва до Платформата) са се запознали с тях и изрично са декларирали, че са съгласни с тяхното приложение.

2. Дефиниции

В контекста на тези Общи условия, определени термини са използвани и следва да се тълкуват в смисъл, както следва:

2.1. „Нешънъл Окшън Къмпани" АД или НОК е учредено и действащо съгласно законите на Република България акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 207094075, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Индустриална № 7".

2.2 „Търг" е електронен частен търг, провеждан дистанционно във виртуална среда в рамките на Платформата, администрирана от НОК, чрез който НОК осъществява посредничество между Потребителите на Платформата с цел постигане на договорена цена за публикуваните в търга активи и тяхната последваща покупко-продажба.

2.3. „Актив" е всяка движима или недвижима вещ, която има парична равностойност (оценима е в пари) и може да бъде публикувана на търг за продажба на Платформата, съгласно настоящите Общи условия, с изключение на активи, включени в Приложение №1 - Забранени активи за публикуване на търг, към настоящите Общи условия.

2.4. „Купувач" е ползвател на Платформата, който в качеството си на наддавач е спечелил даден търг и е придобил право да сключи договор за покупко-продажба с Продавача на актива.

2.5. „Продавач" е всеки ползвател на Платформата, който е публикувал актив, с който има право да се разпорежда за продажба на търг в Платформата.

2.6. „Наддавач" е всеки ползвател на Платформата, който е направил едно или повече наддавателни предложения в рамките на обявен търг на Платформата.

2.7. „Платформа" е електронната система за организиране на частни търгове, базирана на домейна www.nakantara.bg, която позволява участието в частни електронни търгове за продажба на активи, администрирана от НОК.

2.8. „Гаранция при наддаване" е парична сума, която платформата блокира от платежния метод на Купувача (кредитна или дебитна карта) при успешно направено предложение за цена. Блокираната сума се равнява на 3% от съответното наддавателно предложение и служи като гаранция за сериозните намерения на купувача да спечели и закупи автомобил. Сумата не напуска сметката на купувача и се освобождава автоматично в случай, че друг участник в търга изпрати по-високо наддавателно предложение или търгът приключи без победител.

2.9. „Купи сега" ("Buy now") е безплатна опция при провеждане на Стандартен търг, при която Продавачът определя цена преди обявяване на търга, на която публикувания актив може да бъде закупен от Купувач преди изтичане на периода на търга. Опцията "Купи сега" престава да бъде активна в момента, в който текущата най-висока цена за публикувания актив достигне 95 % от зададената "Купи сега" цена. "Купи сега" е опция, която е само достъпна за "Стандартен търг".

2.10. „Резервирана цена" е цената на актив, която се определя от Продавача при публикуване на актива на търг като минимална цена, която той очаква да бъде достигната и на която е съгласен да продаде актива. В случай, че тази цена не бъде достигната в процеса на наддаване, търгът бива прекратен като неуспешен, а всички съответни гаранции за участие в него се освобождават в профилите на Наддавачите, които са ги направили. Резервираната цена не е видима за Наддавачите, а само за Продавача, който я е задал. Резервираната цена е опция, която е само достъпна за "Стандартен търг".

2.11. „Кантара търг" (или още „Офертен търг") е търг, при който даден актив се публикува за продажба на Платформата, като след изтичането на периода на търга. Продавачът не е обвързан от най-високата предложена цена, а има правото да я предоговори с Купувача, както и да откаже най-високата офертна цена в края на търга.

2.12. „Стандартен търг" е търг с явно наддаване, при който даден актив се публикува за продажба на Платформата, като след изтичането на периода на търга, Продавачът е обвързан от най-високата предложена цена, която следва да се счита за договорена цена между Продавача и Купувача. Продавачът няма правото да предоговори договорената цена, както и да я откаже по време или след края на търга. Продавачът не е длъжен да продаде актива най-високата предложена цена, когато при публикуването на търга е посочена Резервирана цена и последната не бъде достигната по време на периода на търга.

2.13. „Начална цена" (или стартова цена) е цената, която Продавачът определя за стартова при публикуване на актив на търг в рамките на Платформата. Наддавателните предложения, които могат да се правят за съответния публикуван на търг актив не могат да бъдат в размер, по-нисък от или равен на определената от Продавача начална цена.

2.14. „Наддавателно предложение" е парична сума определена от Наддавача, която е готов да заплати, за да придобие публикувания на търг актив и с която Наддавачът участва в търга с цел неговото спечелване. Няма ограничение на броя наддавателни предложения, които всеки Наддавач има възможност да направи, доколкото Наддавачът е предоставил Гаранция за всяко едно предложение. Наддавателното предложение не може да бъде по-ниско от определената за съответния търг Наддавателна стъпка.

2.16. „Наддавателна стъпка" е твърда сума, която се определя на база на достигнатата текуща цена, която определя минималния размер, с който Наддавачът може да повиши най-високото наддавателно предложение, направено до съответния момент в рамките на даден търг. Сумата на всяка една наддавателна стъпка е както следва:

 • 100 лв. - минимална стъпка за започване на търга и при текуща цена до 9 999 лв.
 • 150 лв. - при текуща цена от 10 000 лв. до 24 999 лв.
 • 200 лв. - при текуща цена от 25 000 лв. до 39 999 лв.
 • 250 лв. - при текуща цена от 40 000 лв. до 59 999 лв.
 • 350 лв. - при текуща цена от 60 000 лв. или повече.

2.17 „Максимална наддавателна стъпка" е твърда сума, която може да бъде предвидена при публикуване на търг в Платформата, която представлява максималният размер, с който Наддавачът може да повиши най-високото предложение, направено до съответния момент.

2.18 „Възнаграждение" е дължимото в полза на НОК парично плащане за предоставена от НОК услуга по посредничество. Възнаграждението е равно на процент от договорената цена между Купувача и Продавача постигната при успешен търг на платформата за даден актив, който е изчислен според Тарифата (Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА). Възнаграждението се дължи от Купувача и Продавача след края на успешен търг.

2.19 „Потребител”, „Вие”, „Вас” е всяко физическо лице или юридическо лице, което използва Платформата.

2.20. „Потребителски профил” (Акаунт) представлява съвкупност от данни във виртуална среда, с които се асоциира регистриран потребител в Платформата, включително информацията, предоставена от потребителя в процеса на регистрация.

2.21. „Уебсайт” е интернет страницата, на която се намира Платформата, администрирана от НОК, достъпна на домейн: www.nakantara.bg, както и съответното мобилно приложение, достъпно от всякакъв тип мобилни устройства;

2.22. „Удължено време на търг” е автоматична функция на Платформата при провеждане на всички видове търгове, при която времетраенето на всеки търг се увеличава с 2 (две) минути, в случай, че за съответния актив е направено ново най-високо предложение в последните 2 (две) минути на търга.

2.23. „Договор за покупко-продажба” (или окончателен договор за прехвърляне на актив) означава договор, сключен извън Платформата между Продавача и спечелилия съответния търг Купувач, след успешно приключил търг, чрез който се прехвърля собствеността върху съответния спечелен на търг актив.

2.24. „Администратор”, „Ние”, „Нас” означава дружеството, което управлява и поддържа Платформата и свързаните с нея услуги - „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, ЕИК 207094075, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община „Столична", гр. София, ул. „Индустриална" № 7.

2.25. "Професионални потребители", „Професионалисти", „Търговци" са юридически лица – дилъри, автокъщи, еднолични търговци, лизингови компании и други дружества, които използват Платформата чрез създаден професионален профил, и които извършват дейност, свързана с търговия с активи (МПС и други) по занятие;

2.26. „Тарифа” е приложение към настоящите условия, в което са определени дължимите от Купувача и Продавача такси и възнаграждения в полза на НОК при успешно реализирано посредничество във връзка с продажба на актив, както и дължимите неустойки в случай на недобросъвестно поведение от страна на Потребителите и сътоветните Купувачи и Продавачи (Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА). Всички разходи непредвидени в Тарифата се договарят директно между НОК и Купувача/Продавача.

2.27. "Договорена цена” е цената постигната при успешен търг през платформата и изразява съгласието на двете страни за цената на актива при подписване на договор за покупко-продажба.

 • При “Стандартен търг”, договорената цена е равна на най-високото печелившо предложение при края на търга. В случай, че Купувач се възползва от опцията Купи-сега, “Договорената цена” е равна на цената “Купи сега”. В случай, че Продавачът е избрал опцията “Резервирана цена”, договорената цена трябва да е равна или по-голяма от “Резервираната цена”.
 • При “Кантара търг”, договорената цена е равна на най-високото печелившо предложение или на постигнатата цена в преговорите между Купувач и Продавач след успешно приключване на търга. Договорената цена не включва нотариални такси, дължими данъци, възнаграждението към НОК, както и всякакви други такси свързани с използването на услугите на платформата.

2.28. ”Начало на търг” е началото на активен търг, което започва в определените от продавача минута/час/дата.

2.29. ”Край на търг” е краят на активен търг, който завършва в определените от продавача минута/час/дата и след който търгът се счита за ”Приключил търг”.

2.30. ”Период на търг” е периодът между началото и края на един активен търг.

2.31. ”Предстоящ търг” е търг одобрен от НОК, който все още не е активен.

2.32. ”Активен търг” е търг одобрен от НОК, който е наличен на платформата по време на периода на търга и за който всеки наддавач с отключен наддавателен бюджет може да изпрати предложения за цена.

2.33. ”Успешен търг” е търг приключил с договорена цена.

2.34. ”Неуспешен търг” е търг приключил неуспешно на платформата, поради различни причини - липса на наддавачи, премахване на активен търг от Продавача, отказ от покупко/продажба от страна на Продавача/Купувача и други.

3. Данни за администратора на Платформата

3.1. „Нешънъл Окшън Къмпани" АД е акционерно дружество, учредено, съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) при Агенция по вписванията с ЕИК 207094075, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община „Столична", гр. София, район „Сердика" ул. „Индустриална" № 7.

За контакти с „Нешънъл Окшън Къмпани" АД:

 • адрес: Република България, област София, община „Столична", гр. София, район „Орландовци", ул. „Индустриална" № 7.
 • Телефон: 0882 303 814
 • Ел. адрес: contact@nakantara.bg

4. Относно "Нешънъл Окшън Къмпани" АД

4.1. „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, ЕИК 207094075, администрира уеб страницата / Платформата с Интернет уеб адрес (URL) www.nakantara.bg и мобилното приложение NAKANTARA.bg. Чрез Платформата НОК извършва услуги по посредничество като създава, поддържа и организира частни търгове за продажба на активи в електронна среда. Платформата за електронни частни търгове на НОК позволява на нейните потребители да извършват следното:

4.2. Да извършват регистрация и създаване на профил за публикуване на активи за продажба на Платформата, както и за преглед на публикувани активи и участие в организирани от Платформата търгове, чрез наддавателни предложения, съгласно приложимите правила за всеки конкретен вид търг;

4.3. Да извършват електронни изявления, насочени към встъпване в договорни отношения с НОК за осъществяване на посредничество във връзка с дейностите по т. 4.1. по-горе;

4.4. Да извършват плащания чрез банкови карти, когато такива се изискват във връзка с дейностите по т. 4.1. по-горе;

5. Условия за използване на Платформата

5.1. Вие следва да прочетете и да се запознаете внимателно и в цялост с настоящите Общи условия преди да използвате функционалностите на Платформата.

5.2. Настоящите Общи условия представляват правно обвързващ договор между Потребителите на Платформата, заедно с всички приложения, допълнения и изменения към тях.

5.3. С „отмятане" на полето „Съгласен съм" с Общите условия в процеса на регистрация на потребител в Платформата, Вие недвусмислено декларирате, че сте се запознали с Общите условия, разбирате тяхното значение, и ги приемате изцяло, като по този начин се съгласявате да бъдете правно обвързани от разпоредбите, съдържащи се в тях.В случай, че не приемате тези Общи условия, следва да преустановите използването на Платформата незабавно.

5.4. За да използват услугите на Платформата в цялост, Потребителите трябва да разполагат с устройство, свързано към Интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение. НОК полага всички мерки, за да гарантира непрекъснатото функциониране на Платформата. За да се гарантира високо качество на предоставяните услуги и ефективно функциониране на Платформата, НОК си запазва правото да прави прекъсвания във функционирането на Платформата, като са възможни кратки технически прекъсвания/профилактики на услуги, по време на които някои функционалности на Платформата и услугите, предоставяни от НОК, могат да бъдат временно ограничени или недостъпни.

5.5. При първото посещение на Платформата Потребителят ще бъде информиран относно използването на дигитални технологии за проследяване (т. нар „бисквитки") в рамките на Уебсайта, и ще бъде помолен да се запознае с Приложение № 5: Политика за бисквитки на Платформата, както и да се съгласи с условията на тяхното използване.

5.6. Потребителите на Платформата имат право да я използват само в съответствие с нейната цел, както и в съответствие с приложимото законодателство и добрите нрави и практики в информационна среда, с оглед зачитането правата и интересите на другите.

5.7. Като регистриран Потребител Вие нямате право да участвате чрез наддавателни предложения в търг в Платформата, който е публикуван от Вас, както и нямате право да участвате в търг, публикуван от лице, което по някакъв начин е свързано с Вас (в това число приятел и роднина), освен ако нямате реално намерение да придобиете съответния актив чрез заплащане на съответната цена за него. В случай на нарушение на това задължение, Вие носите отговорност за обезщетяване на всички настъпили вреди и пропуснати ползи настъпили по отношение на НОКвследствие на Вашето виновно нарушение на тази точка.

5.8. НОК полага всички необходими и разумни усилия, за да поддържа Платформата достъпна и в изправно техническо състояние през цялото време. В случай на непредвидима техническа неизправност на Платформата НОК следва да информира Потребителите на Платформата относно повредата, както и причината за нейното настъпване.

5.9. При използването на Платформата Вие се съгласявате:

5.9.1. Да не използвате Платформата за цели, които противоречат и/или заобикалят приложимото законодателство или са забранени от тези Общи условия (според Приложение № 1: Забранени активи за публикуване на търг);

5.9.2. Да не използвате Платформата с цел извършване на какъвто и да е вид измама и/или други действия, които биха могли неправомерно да въведат в заблуждение;

5.9.3. Да не използвате Платформата за разпространение на компютърни вируси, спам, фишинг (phishing) атаки или каквито и да е други дейности, които биха нарушили националните и/или европейските законодателни изисквания относно киберсигурността;

5.9.4 Да не извършвате действия, които биха могли да възпрепятстват правилното функциониране на Платформата, в това число и действия, които пречат на възпроизвеждането на съдържание от Платформата или отделни части от нея.

5.9.5. Да не извършвате действия, които нарушават човешки права и/или заплашват, нарушават или накърняват личното пространство на потребителите на Платформата или трети лица във връзка с използването на Платформата, както и да не извършвате действия, насочени към разпространяване на порнография, терористично съдържание или такова, което нарушава правата на интелектуална собственост, или е дискриминационен или расистки характер.

5.9.6. Да не извършвате действия, насочени към заобикалянето и/или осъществяване на неправомерен достъп до профили в Платформата или компрометиране на други начини на авторизация, въведени от Платформата;

5.9.7. Да не въвеждате в заблуждение останалите Потребители на Платформата, в това число чрез предоставяне на невярна информация и/или съдържание относно публикуван на търг актив, както и целенасочено прикриване на релевантна информация, която следва да бъде споделена;

5.9.10. Да не извършвате опити за заобикаляне на евентуално наложени ограничения на Вашия потребителски профил (акаунт) чрез създаване на нов акаунт с цел привидно регистриране на нов потребител;

5.10.1. Когато даден участник в търг изпрати наддавателно предложение, Платформата автоматично блокира 3% от съответната сума по сметка зададена от Купувача. Гаранцията може да се блокира чрез избрания платежен метод от Купувача (дебитна или кредитна карта) директно през платформата при успешно изпратено наддавателно предложение. В случай, че Купувачът не притежава банкова карта, блокирането на сума може да стане предварително чрез банков превод по сметка на Нешънъл Окшън Къмпани АД или чрез превод на каса в EasyPay, като Купувачът трябва да информира Нешънъл Окшън Къмпани АД предварително.

5.10.2. При изпращане на всяко наддавателно предложение за цена, Купувачът трябва да блокира 3% от съответното наддавателно предложение, което ще изпрати.

5.10.3. Гаранцията е автоматично освободена в случай, че друг участник в търга изпрати по-високо наддавателно предложение или търгът приключи без победител. При спечелване на търг от съответния Наддавач, от сумата на Гаранцията се изтегля дължимото възнаграждение в полза на Нешънъл Окшън Къмпани АД, а останалата част се връща на Наддавача (в случай, че има такава).

5.10.4. След получаване на гаранцията от страна на Нешънъл Окшън Къмпани АД, администратор от Платформата изпраща потвърждение до Купувача, че неговото предложение е успешно изпратено до Продавача. Гаранцията подлежи на връщане в полза на Купувача в 7-дневен срок от събитието при липса на прехвърлителната сделка по причина, за която Купувачът не отговаря, съгласно Тръжните правила и ОУ за използване на Платформата.

6. Регистрация на Потребител

6.1. Достъпът до Платформата е свободен за регистрирани Потребители, както и за нерегистрирани Потребители.

6.2. За използване на пълната функционалност на Платформата (в това число публикуване и участие в публикувани търгове), потребителите на Платформата имат възможност да се регистрират и да създадат свой личен профил в нея.

6.3. Регистрацията на профил в Платформата е безплатна и представлява доброволен акт на потребителите с цел използване на пълната функционалност и възможности на Платформата. При финализиране на процеса по регистрация в Платформата потребителите получават запитване и молба за съгласие с Общите условия за използване на Платформата.

6.4. При регистрация на профил в Платформата се събират лични данни, съгласно политиката за защита на личните данни (Приложение № 4: Политика за поверителност и защита на лични данни);

6.5. За да използвате Платформата като регистриран Потребител, Вие следва да предоставите информация за следното:

 • три имена;
 • дата на раждане;
 • адрес;
 • информация относно банкови карти (за да могат да бъдат обработени всички плащания/залози/участия в търгове);
 • електронен адрес (e-mail) и телефонен номер;
 • друга информация, която може да Ви бъде поискана в процеса по регистрация в Платформата.

6.6. Предоставената информация по предходната точка във връзка с регистрацията Ви в Платформата следва да бъде вярна, точна и пълна.

6.7. След попълване на всички задължителни данни с „отмятане" на полето „Съгласен съм" с Общите условия в процеса на регистрация на потребител в Платформата, Вие недвусмислено декларирате, че сте се запознали с Общите условия, разбирате тяхното значение, и ги приемате изцяло, като по този начин се съгласявате да бъдете правно обвързани от разпоредбите, съдържащи се в тях. В случай, че не приемате тези Общи условия, следва да преустановите използването на Платформата незабавно.

6.8. При успешна регистрация Платформата генерира автоматично избрано на случаен принцип потребителско име, което не може да бъде променено в последствие.

7. Публикуване на актив на търг

7.1. Платформата дава възможност на регистрираните потребители да публикуват активи за продажба на търг, съобразно вида на актива и съгласно съответните условия, приложими към избрания от Потребителя вид търг в Платформата.

7.2. Преди заявка за публикуване на търг в Платформата същият подлежи на преглед и одобрение от администратора на Платформата, и едва след одобрение търгът (до 24 ч. от заявяването за публикуване) подлежи на публикуване в Платформата.

7.3. Забранено е публикуването за продажба на търг на активи, включени в списъка на забранени активи (Приложение № 1 - Забранени активи за публикуване на търг) към тези Общи условия.

7.4. Всеки Потребител, който публикува актив за продажба на търг се задължава детайлно да опише характеристиките на актива, съобразно Тръжните правила (Приложение № 3: Тръжни правила за провеждане и участие в търг) за всеки вид търг, организиран от Платформата.

7.5. НОК може да оказва съдействие на Потребителите на Платформата във връзка с публикуване на търг (в това число и относно съдържанието на търга), но отговорността, че публикуваното съдържание и информация са верни, се носи изцяло от Потребителя, публикувал съответния търг.

7.6. В качеството Ви на Продавач в Платформата, Вие носите пълната отговорност относно достоверността и изчерпателността на публикуваната от Вас информация и съдържание във връзка с активите, обявени за продажба на търг. Вие като Продавач носите отговорност и в случай на пропуск, неточност, непълнота и/или укриване на релевантна информация относно публикуваните на търг активи.

7.7. В качеството Ви на Продавач, Вие заявявате и декларирате, че разполагате с право да се разпореждате с активите, които публикувате за продажба на търг в Платформата, както и че активите, които ще бъдат придобити от потенциалните Купувачи, са освободени от всякакъв вид тежести, такси и задължения, с изключение на разходите по прехвърлянето на активите, които могат да бъдат за сметка на Купувача.

7.8. За установяване на обстоятелствата по предходната точка, НОК има право да изисква от Потребителите на Платформата съответните документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.

7.9. С финализирането на процеса по публикуване на актив за продажба на търг Потребителят се съгласява и предоставя на НОК изрично, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване, възпроизвеждане и разпространение на цялата или част от информацията за актива, публикуван за продажба на търг в Платформата (в това число снимки, както и всяка друга предоставена информация от Потребителя във връзка с актива).

7.10. Информацията, предоставена от Потребителя на НОК по предходната точка ще се използва от администратора на Платформата за постигане на нейната пълна функционалност, респективно успешното провеждане на съответния търг.

7.11. НОК има право да използва гореописаната предоставена информация за целите на провеждане на маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв вид кампании за популяризиране на организираните търгове на Платформата с цел генериране на трафик във връзка с провеждането им.

7.12. По отношение на съдържание и/или информация и/или каквито и да е било данни във връзка с публикуван в Платформата търг, НОК не носи отговорност в случай на копиране, разпространение и пренасяне на такова съдържание и/или информация от трети лица в уебсайтове и/или портали, които не са свързани с Платформата.

8. Ограничаване на достъпа до Платформата

8.1. НОК има правото временно или окончателно да ограничи или забрани достъпа на Потребител до Платформата, в случай на неспазване на разпоредбите на тези Общи условия.

8.2. Достъпът на Потребител до Платформата може да бъде ограничен/забранен по преценка на администратор на Платформата, в случай, че:

 • се установи, че Потребителят нарушава разпоредбите на тези Общи условия;
 • се установи, че Потребителят целенасочено представя грешна информация относно търг и/или се опитва да въведе в заблуждение други ползватели на Платформата;
 • се установи, че Потребителят извършва действия, насочени към „заобикаляне" на Платформата в рамките на публикуван търг и цели избягване на заплащане на възнаграждение в полза на НОК;

9. Видове търгове в Платформата

9.1. Кантара търг

„Кантара търг“ представлява онлайн търг, организиран от „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, който се провежда на Платформата. Това е офертен търг, при който продавачът събира предложения за цена под формата на оферти за закупуване от потенциалните купувачи. Победител в търга е този участник, който е направил най-високото наддавателно предложение за закупуване на актива след изтичане на периода на търга. След края на търга, продавачът има възможността да се откаже от продажба в случай, че не е получил задоволителна оферта.

При този търг:

• Продавачът пуска търг с начална цена, след което потенциалните купувачи могат да наддават един срещу друг с офертни предложения за цена, като всяко следващо предложение е по-високо от предходното. • Всяко едно офертно предложение за цена от потенциалните купувачи се счита за обвързващо при спечелен търг. • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като предложената цена се счита за офертна и е обект на преговори. • Продавачът може да приеме цената или да предложи нова, а купувачът може да предложи контра-оферта. Двете страни разполагат с 24 часа, в които може да преговарят. Когато стигна до договорена цена, те могат да пристъпят към подписване на договор за покупко-продажба. • Продължителността на търга се определя от продавача. • Броят участници в този тип търг е неограничен.

При публикуване на актив за продажба в Платформата на Кантара търг, Продавачът следва да се запознае и да се съгласи с тръжните правила (Приложение № 3: Тръжни правила за провеждане и участие в търг) за провеждане на Кантара търг на www.nakantara.bg.

9.2. Стандартен търг

Стандартен търг представлява онлайн търг, организиран от „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, който се провежда на Платформата. Това е обвързващ търг, при който продавачът се задължава да продаде автомобила на участника с най-високо предложение за цена след края на търга.

При този търг:

• Продавачът избира начална/стартова цена и пуска търга, след което потенциалните купувачи могат да наддават един срещу друг с предложения за цена, като всяка следваща цена е по-висока от предходната. • Всяко едно предложение за цена от потенциалните купувачи се счита за обвързващо при спечелен търг. • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като съответната цена се счита за договорена между Купувача и Продавача. • Продавачът може да добави опциите Резервирана цена и Купи сега цена към търга. • Предложената най-висока цена в края на Стандартен търг се счита за договорената цена между Купувача и Продавача; ако има опция „резервирана цена“, предложената най-висока цена в края на търга се счита за договорена, когато надхвърля определената резервирана цена. • Продължителността на търга се определя от продавача. • Броят участници в този тип търг е неограничен. • В случай, че определената от Продавача „Резервирана цена“ не бъде достигната в рамките на периода на търга, търгът се обявява за неуспешен търг без победител. След края на успешен търг, Продавачът има право да избере между следните възможности: • Да сключи договор за продажба със спечелилия търга участник; или • Да откаже да сключи договор за продажба със спечелилия търга участник, като дължи неустойки съобразно Тарифата (Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА);

При публикуване на актив за продажба в Платформата на Стандартен търг Продавачът следва да се запознае и да се съгласи с тръжните правила (Приложение № 3: Тръжни правила за провеждане и участие в търг) за провеждане на Стандартен търг на www.nakantara.bg.

10. Отношения между Потребителите в Платформата

10.1. Комуникацията между Продавача и останалите Потребители–Наддавачи в рамките на публикуван търг в Платформата се осъществява единствено посредством съответните функционалности на Платформата.

10.2. Потребителите нямат право да комуникират пряко помежду си във връзка със сделки с активи, които са публикувани или са били публикувани за продажба на търг в Платформата, за да водят преговори, да договарят условия на сделки помежду си, да сключват договори за продажба и т.н. в противоречие с настоящите Общи условия.

10.3. В своите публични потребителски профили (акаунти), както и в секциите за коментари Потребителите нямат право да предоставят информация, която дава възможност за директна комуникация с тях, в нарушение на тези Общи условия.

10.4. Наддавачите в публикуван търг имат възможност да задават въпроси относно характеристиките на актива, който е обявен за продажба в Платформата чрез обособената секция за въпроси/коментари в рамките на търга. Преди да бъде публикуван, коментарът подлежи на преглед от системен администратор на Платформата, и ако с него се нарушават настоящите Общо условия, коментарът не се публикува в Платформата, а до неговия автор се изпраща съобщение с причините за това.

10.5. Продавачът в рамките на публикуван търг има право да отговаря на публикуваните в рамките на търга въпроси от други Потребители относно публикувания актив, без да нарушава настоящите Общи условия. В случай, че отговорът на Продавача нарушава забраната за директна комуникация или други изисквания на тези Общи условия, същият няма да бъде публикуван, а до неговия автор се изпраща съобщение с причините за това.

11. Отношения с Професионали потребители

11.1. Професионалните потребители (Автомобилни търговци) са дилъри, еднолични търговци, автокъщи, вносители, официални представители, лизингови компании и други търговци, които по занятие извършват сделки, свързани с търговия на активи, в това число МПС и други.

11.2. Отношенията между НОК и Професионалните потребители могат да се регулират въз основа на рамков договор и допълнителни споразумения между страните.

12. Възнаграждение в полза на НОК

12.1. За дейностите, свързани с осъществяване на посредничество между Продавач и Купувач, НОК има право да получи възнаграждение от всеки от тях.

12.2. При успешно осъществено посредничество Продавачът и Купувачът дължат поотделно и самостоятелно в полза на НОК възнаграждение в размер, определен съгласно Тарифата (Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА) към настоящите Общи условия, освен ако не е уговорено друго.

12.3. Възнаграждението в полза на НОК става дължима (ликвидна и изискуема) от момента, в който Продавачът и Купувачът в съответния търг в Платформата постигнат съгласие относно крайната продажна цена на публикувания актив чрез функционалностите на съответния търг в Платформата.

12.4. Възнаграждението в полза на НОК за осъществено посредничество, определено съгласно Тарифата, се дължи поотделно от Купувача и Продавача, дори и в случай, че след постигнато съгласие между тях относно договорената цена на актива, същите не сключат окончателен договор за покупко-продажба, без значение какви са причините за това.

12.5. Възнаграждението в полза на НОК се плаща от Продавача и Купувача по доверителна сметка на ePay през техния потребителски профил, по банков път или на каса на EasyPay, определено съгласно Тарифата.

12.6. Възнаграждение в полза на НОК се дължи и в случай, че Продавач продаде актив, публикуван в Платформата на друг Потребител в рамките на 90 (деветдесет) дни от публикуването на търга. В такъв случай Продавачът е задължен да информира НОК за такава реализирана продажба и двете страни дължат възнаграждение на НОК, съгласно настоящите Общи условия и Тарифата.

12.7. Предвиденото в т. 12.6 по-горе не се прилага, когато Продавач е Професионален потребител.

12.8. Във връзка с начисленото възнаграждение НОК издава фактури на Потребителите, въз основа на информацията, която последните са предоставили при регистрацията си в Платформата. Потребителите са длъжни своевременно да актуализират данните, съдържащи в техните профили при всяка промяна.

13. Забрана за заобикаляне

13.1. Потребителите нямат право да извършват каквито и да било правни и/или фактически действия, насочени към пряко или косвено заобикаляне на Платформата и установените в тези Общи условия процедури, във връзка с провеждането на търговете, с цел избягване на заплащането на възнаграждението, което се дължи в полза на НОК за осъществена дейност по посредничество.

13.2. Потребителите, използващи услугите на Платформата, нямат право:

 • да заобиколят процеса, свързан с направата на наддавателни предложения, като вместо това правят опит или установят пряк контакт, с цел сключване на прехвърлителна сделка за покупко-продажба за публикувания на търг в Платформата актив, но извън Платформата, и в нарушение на тези Общи условия.
 • да договарят помежду си, но извън Платформата цената за сключване на прехвърлителна сделка за покупко-продажба на актив, публикуван на търг в Платформата, с цел намаляване на дължимото на НОК възнаграждение чрез привидно намаляване на договорената цена на актива.
 • да договарят помежду си каквито и да е условия, насочени към сключване на прехвърлителна сделка за покупко-продажба извън Платформата, с цел избягване на заплащане на дължимото на НОК възнаграждение или заплащането и в по-нисък размер от установения, съгласно Тарифата (Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА).

14. Плащания, гаранции и такси

14.1. За участие в различните видове търгове от Потребителите се дължат гаранции и такси, определени в приложенията към тези Общи условия. При спечелен търг се дължи комисионна според Тарифата на НАКАНТАРА.

14.2. Всички разходи във връзка с прехвърлянето на собствеността върху публикувания на търг актив, независимо дали от частен или от публичен характер, са за сметка на Купувача, освен ако между Купувача и Продавача не е уговорено друго.

14.3. НОК приема плащания с кредитна и дебитна карта или банков превод. При използването на кредитна и дебитна карта, плащанията в Платформата се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп (Stripe Inc.). След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на НОК за потвърждение на транзакцията.

14.4. При плащане чрез дебитна или кредитна карта на www.nakantara.bg , обработката на данните за всяка една карта се извършва само и единствено от сървърите на Stripe. НОК не обработва и съхранява детайли относно кредитни или дебитни карти.

14.5. При плащания чрез банков превод, клиентът следва да посочи като основание за плащане номера на търга, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по банкова сметка (в български лева) на НОК.

14.6. Гаранция в размер на 5 % (пет процента) от определения от Наддавача Наддавателен бюджет (но не по-малко от 200 лв, не повече от 3000 лв) се превежда по сметка на НОК чрез банков трансфер (превод), превод на каса в EasyPay или се блокира по сметката на Наддавача чрез Epay през потребителският му профил, с цел обезпечаване на Наддавателния бюджет.

14.7. Гаранцията може да бъде освободена по желание на Наддавача, или когато съответният търг бъде спечелен. При спечелване на търг от сумата на Гаранцията се изтегля дължимото възнаграждение в полза на НОК, а останалата част се връща на Наддавача (в случай, че има такава).

15. Отговорност на НОК

15.1. НОК носи отговорност за изпълнение на договорните си задължения в съответствие с тези Общи условия, както и приложимото действащо българско законодателство.

15.2. НОК не носи отговорност пред Потребителите на Платформата за:

 • акуратността на данни и информация, налични в Платформата, но предоставени от лица, различни от НОК;
 • недобросъвестни действия на трети лица във връзка с услугите, предоставяни чрез Платформата;
 • вреди и пропуснати ползи от неизпълнение на задължения на Потребителите на Платформата във връзка със сключването на прехвърлителни сделки за активи, публикувани в Платформата;
 • истинността и актуалността на предоставената от Продавачите информация във връзка с публикуваните от тях активи в Платформата;
 • платежоспособността на лицата, обявени за Купувачи на активи, публикувани на търг в Платформата;
 • законосъобразността и детайлите относно сключеният между Продавача и Купувача впоследствие договор за покупко-продажба на актив, публикуван на търг в Платформата, както и за евентуално недобросъвестно поведение на някоя от страните в тази връзка.
 • унищожаване или загуба на данни от страна на Потребителите на Платформата, по причини, които не могат да се вменят във вина на НОК.
 • загуби, пропуснати ползи и други вреди за сметка на Потребителите, в резултат от използването на услугите, предоставени от Платформата, по причини, които не могат да се вменят във вина на НОК.
 • заблуждение или неспособност на Потребителите да използват пълноценно услугите, предоставени от Платформата;

16. Отмяна на търг

16.1. Продавачът няма право да отмени публикуван на Платформата търг.

16.2. В случай, че Продавачът желае да отмени вече публикуван на Платформата търг, като чрез функционалностите на Платформата посочи причината, поради която желае да инициира отмяна на търга и уведомява администратор на Платформата за това.

16.3 Търгът бива отменен и свален от Платформата от администратор.

16.4. Отмяната на публикуван търг от Потребител-физическо лице води до начисляване на неустойка в полза на НОК, дължима от потребителя, съгласно Тарифата към тези ОУ(Приложение № 2: Тарифата на НАКАНТАРА).

16.5. Отмяната на публикуван търг от Професионален потребител води до начисляване на такса за отмяна, съгласно Тарифата към тези ОУ, която се начислява към съответната месечна фактура, която се издава на Професионалния потребител от страна на НОК за съответния период.

17. Сключване на окончателен договор за прехвърляне на актив

17.1. След успешно приключване на търг в Платформата, Продавачът и Купувачът следва да пристъпят към сключване на прехвърлителна сделка за покупко-продажба на дадения актив, в съответната изискуема от закона форма.

17.2. След успешно приключване на търг в Платформата, Купувачът отбелязва в своя профил дали има нужда от допълнително финансиране, с оглед сключването на окончателен договор за придобиване на спечеления на търг актив.

17.3. В случай, че Купувачът индикира, че има нужда от допълнително финансиране, то той разполага с период от 8 (осем) дни, в който следва да осигури необходимото финансиране за сделката и да вземе участие в прехвърлителната сделка.

17.4. В случай, че Купувачът индикира, че няма нужда от допълнително финансиране, то той разполага с период от 3 (три) дни, в който следва да вземе участие в прехвърлителната сделка.

17.5. В случай, че Купувач или Продавач не се яви в готовност за участие в прехвърлителната сделка в определения ден и час, то се счита, че тази страна е неизправна и дължи в полза на НОК неустойка, определена в Приложение № 2 към тези ОУ.

17.6. В случай, че с оглед вида на актива, публикуван и спечелен на търг в Платформата, се изисква сключването на прехвърлителната сделка да се осъществи в нотариален акт или в писмена форма, но с участието на нотариус, който да завери подписите/съдържанието на договора за прехвърляне, страните имат възможност да използват доверен нотариус, посочен от НОК или да изповядат сделката друг нотариус.

17.6. Купувачът и Продавачът по прехвърлителната сделка за покупко-продажба са длъжни да уведомят НОК в 3-дневен срок от нейното сключване. Уведомяването се извършва чрез Платформата или чрез каналите за контакт с НОК, публично достъпни на уебстраницата, в случай, че при сключване на сделката не присъства представител на НОК.

18. Авторски права

18.1. Всички права, отнасящи се до съдържанието на уебсайта (текст, изображения, илюстрации, видеа, лога, гласове, програми, както и менюта, уеб страници, графики, цветове, модели, инструменти, знаци, картинки, чертежи, диаграми, оформления и цялостен дизайн на уеб сайта, както и функции и софтуер, които са част от уеб сайта) принадлежат на „Нешънъл Окшън Къмпани" АД или ангажирани трети страни, в случай че има такива.

18.2. Нито една от посочените по-горе снимки, илюстрации, дизайни, лога и други произведения на уеб сайта не може да се използва без нашето предварително разрешение.

17.3. Всички търговски марки и сервизни марки, използвани на нашия уебсайт, принадлежат на „Нешънъл Окшън Къмпани" АД, или се използват въз основа на официални права, като например на основата на лицензионен договор. Неоторизираното им използване не е разрешено.

18.4. Когато Потребител обявява актив за продажба на частен търг в Платформата, във връзка с цялото предоставено съдържание относно актива, който се публикува за продажба (изображения, текст чертежи, и всяко друго свързано съдържание), съответният Потребител предоставя в полза на НОК изричното, безвъзмездно, неограничено право да използва, възпроизвежда, преработва, разпространява и представя това съдържание.

18.5. Правата върху намиращите се на Платформата текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и др. са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други национални и европейски нормативни актове. Забранено е тяхното използване без предварителното изрично съгласие на носителя на авторското право.

19. Търговски марки

НАКАНТАРА, NAKANTARA и логото на Платформата са търговски марки по смисъла на закона, собственост на „Нешънъл Окшън Къмпани" АД. Възможно е в Платформата да бъдат използвани и други търговски марки и/или лога. Използването и/или възпроизвеждането на която и да е от търговските марки и/или лога от Платформата, или техни части, е строго забранено, освен при наличието на изрично предварително писмено съгласие за това.

20. Защита на лични данни

20.1. Във връзка с предоставяне на услугите чрез Платформата НОК събира и обработва лични данни.

20.2. НОК събира и обработва лични данни във връзка с Потребителите на Платформата в съответствие с всички мерки и изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, както и приложимото действащо българско законодателство.

20.3. НОК обработва Вашите лични данни, съгласно приетата и обявена тук политика за поверителност (Приложение № 4: Политика за поверителност и защита на лични данни), представляваща неразделна част от настоящите Общи условия.

20.4. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 940 20 46 / факс: (02) 940 36 40 E-mail: kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

21. Използване на бисквитки

НОК обработва информация и данни, съгласно приетата и обявена тук политика за използване на бисквитки (Приложение № 5: Политика за бисквитки), представляваща неразделна част от настоящите Общи условия.

22. Заключителни разпоредби

22.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им в Платформата и са валидни за неопределено време през целия период на работа на Платформата.

22.2. Тези Общи условия могат да бъдат допълвани и/или изменяни от НОК, като в случай на допълване и/или изменение на Общите условия, те влизат в сила от датата на публикуването им в уебсайта на Платформата.

22.3. Изменените Общи условия ще бъдат съобщени на всички регистрирани потребители на Платформата чрез предоставените имейл адреси.

22.4. Евентуалната недействителност или неприложимост на някоя или някои от разпоредбите на настоящите Общи условия не засяга действителността на останалите разпоредби от тези Общи условия.

22.5. Всички приложения и тръжни процедури към тези Общи условия са неразделна част от тях.

22.6. За всички неуредени от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

22.7. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от тяхното тълкуване, недействителност, допълване, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях, следва да бъдат решавани в дух на разбирателство и добросъвестност, с цел постигане на взаимно съгласие, а в случай, че това е невъзможно, всички възникнали спорове във връзка с тези Общи условия, ще бъдат разрешавани от съответния компетентен съд на Република България.

Приложения:

Приложение №1: Забранени активи за публикуване на търг

Приложение №2: Тарифата на НАКАНТАРА

Приложение №3.1: Тръжни правила за участие в "Кантара търг"

Приложение №3.2: Тръжни правила за провеждане на "Кантара търг"

Приложение №3.3: Тръжни правила за участие в "Стандартен търг"

Приложение №3.4: Тръжни правила за провеждане на "Стандартен търг"

Приложение №4: Политика за поверителност и защита на лични данни

Приложение №5: Политика за бисквитки