Забранени активи за публикуване на търг

Приложение № 1 към Общите Условия

Забранено е публикуването за продажба на търг в Платформата на следните артикули:

 1. Обекти или изображения, съдържащи порнографско или еротично съдържание, или съдържание включващо насилие върху хора и/или животни;
 2. Еротични приспособления и артикули (като например: вибратори, секс кукли и др.);
 3. Предмети, снимки или символи със съдържание, подбуждащо към омраза или насилие и по-специално основано на национални, етнически, расови, религиозни, културни и други дискриминационни различия;
 4. Софтуер и средства, адаптирани или предназначени за извършване на дейности, които нарушават закона или добрите нрави, и по-специално софтуер и средства за преодоляване на физическа или електронна сигурност или каквато и да е форма на незаконосъобразно (въз)произвеждане на стока или материал, които са обект на защита на интелектуалната собственост;
 5. Материали, които съдържат съдържание, което нарушава личните права на трети лица, вкл. право на интелектуална и индустриална собственост, право на неприкосновеност на личните данни или на други лични основни права;
 6. Обекти на интелектуалната и индустриална собственост (като например: музика, филми, софтуер и други стоки и материали, които се ползват със защита), чиято продажба, възпроизвеждане или разпространение не е разрешено от законния притежател на правата;
 7. Опасни химични вещества в чист вид, които могат да застрашат живота, здравето или околната среда;
 8. Психотропни и упойващи вещества, наркотици и наркотични вещества, и техни аналози, прекурсори, растения и вещества, които са класифицирани или наподобяват наркотични и/или рискови вещества, лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и средства, предназначени за тяхното използване (например: изделия за пушене), както и други вещества, предназначени да бъдат използвани като заместители на наркотични вещества и прекурсори, независимо дали притежаването и пускането на пазара на такива вещества и аналози е забранено от закона;
 9. Боеприпаси, взривни вещества (напр. експлозиви) и пиротехнически изделия (напр. фойерверки, капачки, димни свещи);
 10. Алкохолни и спиртни напитки (вкл. наливни (небутилирани) спиртни напитки), тютюневи и свързани с тях изделия, тютюн или суров тютюн;
 11. Всякакви лекарствени продукти, активни и помощни вещества, отпускани с или без лекарско предписание (и рецепта независимо дали от чужбина или от България), разрешени или не за търговия и употреба, включително хомеопатични лекарствени продукти, лекарствени продукти/ активни и помощни вещества, които могат да се продават или разпространяват единствено в аптека или дрогерия, получила разрешение за това; хранителни добавки или храни, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване; продукти, на които се приписват свойства като на лекарствени продукти или свойства, свързани с диагностика, профилактика и лечение; медицински изделия (включително изработени по поръчка);
 12. Човешки или животински органи, тъкани и клетки, кръв и кръвни съставки;
 13. Защитени животни и екземпляри. Екземпляри от живи или умрели животни и видове (и части от тях или техни производни), включени в текущите приложения А, В, C и D към Регламент (ЕО) No 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях и последващи регламенти за неговото изменение и изпълнение;
 14. Котки и кучета от нерегистрирани развъдници или от нерегистрирани обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, включително от развъдници и обекти в процес на регистрация (която не е приключила успешно).
 15. Фалшиви или фалшифицирани продукти и услуги, включително пресъздадени чрез злоупотреба или имитация, в това число стоки или услуги, маркирани по начин, който може да подведе клиентите по отношение на техния истински произход, количеството, качеството, компонентите, метода на производство, годността, приложимостта, ремонта, поддръжката или други основни характеристики на материалите на стоките или услугите; стоки, които са оформени по начин, включително и чрез тяхната опаковка, който съдържа невярно или подвеждащо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените им качества;
 16. а. Акции и дялове в дружества, облигации и други ценни книжа, дългове, дялови единици на инвестиционни фондове, застрахователни полици и продукти и всякакви други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиция или инвестиране в парични средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които не могат да се търгуват, или да се използват като законно платежно средство, а са само с колекционерска стойност; б. Монети и банкноти в обращение. Абсолютно забранена е продажбата на неистински (фалшиви) монети и банкноти. Обяви за монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, трябва да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива).
 17. Софтуер по лиценз NFR ("Забранен за препродажба"), включително в тестова версия, софтуер във версия freeware ("свободен" софтуер), софтуер във версия shareware ("рекламен или демо софтуер") и софтуер abandonware ("софтуер, който е изоставен от създателя и за него липсва техническа поддръжка");
 18. Софтуер, предназначен или от естество да извършва/ бъде употребяван за осъществяване на дейности в нарушение на закона и добрите нрави, включително: а. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни и злонамерени компоненти; б. Софтуер, програми или устройства, които позволяват изтегляне на информация и данни за компютърен или интернет потребител (вкл. негова кореспонденция, електронни съобщения) или чужда информационна система, без негово знание или съгласие; в. Софтуер и устройства за премахване на заключвания, защити и пароли от настолни компютри и лаптопи и подобни устройства, твърди дискове и други носители за съхранение на данни, както и радио устройства (вкл. на коли), инструкции и услуги, свързани с премахването или инсталирането на такива пароли и защитни средства; г. Софтуер, който позволява генериране на имейл адреси от уеб сайтове или изпращане на търговски съобщения (включително непоискани търговски съобщения) до потребители (вкл. на уебсайтове; платформи за съобщения) без потребителите да са предоставили предварително съгласие;
 19. Продажба на продуктови ключове, програми и защити без включен оригинален софтуер;
 20. Инструкции и адреси на уебсайтове (линкове) и FTP сървъри (протоколи за прехвърляне на файлове между клиент и сървър в компютърна мрежа), и по-специално тези, съдържащи информация, даваща възможност за или улесняваща: а. създаване или сдобиване с опасни материали, които нарушават приложимите закони или са забранени; б. нарушения на приложимата нормативна уредба.
 21. Акаунти на различни безплатни уебсайтове, в това число: а. Акаунти и приложения за незабавни съобщения (например: Skype, Jabber); б. Безплатни имейл акаунти (e-mail адреси); В сила от 24.02.2021 г.
 22. Акаунти, създадени при използване на безплатни интернет услуги или покани за ползване на такива безплатни интернет услуги и създаване на акаунти в тази връзка;
 23. Акаунти, свързани с програми за лоялност и партньорски програми и свързани с тях услуги;
 24. Програми и софтуер за автосервиз или сервизна поддръжка на автомобили (като например EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 25. Лични данни или списъци с имейл адреси;
 26. Каталози за поръчки по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки и услуги, освен ако са остарели каталози, които имат единствено колекционерска стойност;
 27. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги, свързани с писането/създаването на такива работи;
 28. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. "финансови пирамиди" или финансови структури, включително организирани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса или таксата за участие, която се изисква, както и участия, свързани с извършването на финансова или инвестиционна дейност, подчинена на разрешителен или лицензионен режим;
 29. Инвестиционни системи и системи за залагане, хазартни игри и организиране на участия в тази връзка, включително търговия на фондовата борса/на регулиран пазар, както и услуги, свързани с предоставянето на съдействие за влизането в такива игри, системи и инвестиционни пазари и свързаните с тях залози, с изключение на публично достъпни публикации на тема финансово инвестиране, които са издадени и разпространени по стандарта ISBN.
 30. Риболовни съоръжения, оборудване, средства и принадлежности, чиято реклама и или търговия и предлагане за продажба е ограничена и забранена от приложимите закони (като например Закон за рибарството и аквакултурите), и услугите по производство и разпространение на такива стоки;
 31. Оръжия, взривни вещества и боеприпаси (включително основните им части), чието притежаване или търговия подлежи на разрешение или регистрация, огнестрелни оръжия без постоянни функционални свойства и средства за разпръскване на газ или обгазяване, включително и за разпръскване на сълзов газ или на пипер спрей, независимо дали са ограничени от закона или не;
 32. Всякакви изображения и/или форми на разпространение в дигитална или електронна форма на порнографски материали или материали с порнографско съдържание, различни от тези по т. 1 по-горе от списъка със Забранени артикули;
 33. Лични документи, регистрационни талони, удостоверения и документи за превозни средства, без предлагане на самите превозни средства, за които се отнасят;
 34. Ваучери, отстъпки под формата на обещание, даващо право на отстъпка или друга полза за бъдещо закупуване на стоки или услуги;
 35. Електронни съобщителни услуги, услуги по електронна поща, като например обработка на масова електронна кореспонденция;
 36. Услуги и артикули, свързани с насърчаване изпращането на текстови съобщения до платени SMS номера (т.нар. Премиум SMS, плащания със SMS с добавена стойност);
 37. Оферти и предложения за работа или сътрудничество: а. Относно участие в партньорски системи (напр. работа чрез кликване върху връзки); б. Изискващи плащане включително предварително плащане или такса;
 38. Акаунти на платформи за разпространение на цифрови и електронни игри (например Steam, Origin), акаунти в онлайн игри, времето, прекарано в тях, и всички елементи, създадени от потребителите в тези игри (например персонажи, предмети)
 39. Електронни цигари и контейнери за (многократно) пълнене и техните части; изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.
 40. Предплатени телефонни услуги, нерегистрирани и регистрирани SIM карти или съдействие при тяхната регистрация, презареждане на SIM карти;
 41. Възпроизвеждане / имитация на публични документи, по-специално паспорти, лични карти; лъжливо свидетелство за здравословно състояние на човек или животно;
 42. Софтуер и електронно оборудване, предлагани като така наречените предварителни поръчки;
 43. Хранителни продукти или храни (включително от животински произход) с изтекъл срок на годност или изтекъл срок на минимална трайност;
 44. а. Продажба на животни в замяна на предмети, а не на други живи животни; б. Животни, които все още са зависими от майка си за хранене и грижа; в. Публикуването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компрометират благосъстоянието на животното; г. Публикуването на обяви на животни предлагани за боеве;
 45. Вещества и предмети, които са забранени за изпращане в пощенски, куриерски или колетни пратки съгласно приложимото местно законодателство и не са изрично споменати тук.
 46. Обяви за ясновидство и гадателство.
 47. Продажбата и предоставянето на други потребители на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, институции, организации и държавни органи. Забраната се прилага по отношение на актуални и на предишни въведени модели и видове униформени облекла;
 48. Кутии, контейнери и пликове (включително т.нар. магически и други подобни тип Mystery box), чието съдържание не е оповестено ясно и еднозначно.