Речник на термините

Потребител Физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, което използва Платформата.
Регистриран потребител Потребител, който успешно е завършил регистрация на Платформата.
Организатор на търг Продавач или упълномощен посредник, който стартира процедура за търг на даден актив.
Участник в търг Регистриран потребител, който е допуснат до участие в търг и има възможността да наддава, след като е блокирал сума по своя сметка.
Наддавач Регистриран потребител, който е допуснат до участие в търг и е отправил наддавателно предложение.
Наддавателно предложение Предложение за цена, отправено от наддавач към продавач по време на активен търг.
Обект на търга Актив предложен за продажба на търг на Платформата.
Стъпка за наддаване Стойност в лева, кратна на 1 лев, с която се увеличават наддавателните предложения.
Период на търг Периодът между началото и края на един активен търг.
Предстоящ търг Одобрен търг, който все още не е активен.
Активен търг Одобрен търг и стартирал търг, който е наличен на платформата по време на периода на търга и за който всеки наддавач може да изпрати предложение за цена.
Начало на търг Начална дата и час зададени от организатора на търга, поставящи неговото начало.
Гаранция при наддаване Сума, която платформата блокира от платежния метод на Купувача (кредитна или дебитна карта) при успешно направено предложение за цена. Блокираната сума се равнява на 3% от съответното наддавателно предложение и служи като гаранция за сериозните намерения на купувача да спечели и закупи автомобил. Сумата не напуска сметката на купувача и се освобождава автоматично в случай, че друг участник в търга изпрати по-високо наддавателно предложение или търгът приключи без победител.
Стартова цена Цена избрана от Продавача, с която стартира даден търг.
Текуща цена Последното предложение за цена въведена от участник в активен търг.
Договорена цена Цена постигната при успешен търг през платформата, която следва да се впише в договор за покупко-продажба.
Опция "Купи сега" Цена при Стандартен тъгг определена от продавача, на която купувачът може да спечели дадения търг веднага. Ако тази цена бъде избрана от купувача, търгът приключва и двете страни са длъжни да пристъпят към сделка.
Опция "Резервирана цена" Минимална цена при Стандартен търг, под която организаторът на търга не е склонен да продава и която не е видима за участниците в търга.
Удължено време на търг Функция на Платформата, която автоматично увеличава времетраенето на всеки търг с 2 минути, в случай, че за съответния актив е направено ново най-високо предложение в последните 2 минути на търга.
Край на търг Приключване/прекратяване на търга, при достигнат краен час на търга или при използвана опция Купи сега от участник при Стандартен търг.
Победител в търг Наддавач отправил наддавателно предложение с най–висока цена в края на даден търг (над "Резервирана цена" ако има такава) или участник използвал опцията "Купи сега"
Успешен търг Търг с победител и договорена цена.
Неуспешен търг Търг приключил неуспешно на платформата, поради липса на наддавачи, недостигната Резервирана цена или друго.

Виж още

Имате въпроси?

Екипът ни е винаги насреща!

Свържете се с нас
Контакти