Тръжни правила за провеждане на "Кантара търг"

Приложение №3.2 към Общите Условия

Какво е „Кантара търг“?

„Кантара търг“ представлява онлайн търг, организиран от „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД или НОК, който се провежда на Платформата www.nakantara.bg. Това е офертен търг, при който продавачът събира предложения за цена под формата на оферти за закупуване от потенциалните купувачи. Победител в търга е този участник, който е направил най-високото наддавателно предложение за закупуване на актива след изтичане на периода на търга. След края на търга, продавачът има възможността да се откаже от продажба в случай, че не е получил задоволителна оферта.

При този търг:

 • Продавачът пуска търг с начална цена, след което потенциалните купувачи могат да наддават един срещу друг с офертни предложения за цена, като всяко следващо предложение е по-високо от предходното.
 • Всяко едно офертно предложение за цена от потенциалните купувачи се счита за обвързващо при спечелен търг.
 • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като предложената цена се счита за офертна и е обект на преговори.
 • Продавачът може да приеме цената или да предложи нова, а купувачът може да предложи контра-оферта. Двете страни разполагат с 24 часа, в които може да преговарят за договорена цена.
 • Продължителността на търга се определя от продавача.
 • Броят участници в този тип търг е неограничен.

Параметри на "Кантара търг"

В процеса на създаване на търг, Продавачът следва да предостави следните задължителни параметри:

 • основна информация относно актива (автомобил), който възнамерява да продаде на търг чрез Платформата. Това включва (но не само): марка, модел, модификация, година на производство, състояние (нов, употребяван, на части);
 • допълнителна информация относно характеристиките и оборудването на автомобила (но не само): регистрационен номер, VIN номер, пробег, година на първа регистрация, брой врати, брой места, категория, вид двигател, мощност, работен обем, вид скоростна кутия, екологичен EURO стандарт, разход на гориво, цвят и вид на салона, информация относно допълнителни екстри по безопасността, екстериора, комфорта и други, информация относно годишен технически преглед (крайна дата на валидност), информация относно застраховка „Гражданска отговорност“ (крайна дата на валидност), информация относно автозастраховка „Каско“ (крайна дата на валидност), информация относно сервизна история (ако има такава), информация относно подобрения/модификации по автомобила и други.
 • подробна информация относно щети/липси по автомобила (ако има такива), както и снимки и/или видео на интериора и екстериора на автомобила.
 • при нужда, допълнителни данни за верификация на автомобила като регистрационен номер, копие от голям или малък талон (при автомобил с регистрация), копие от сервизна история и други.

Условия на "Кантара търг"

С публикуване на актив (автомобил) на търг на Платформата, Продавачът се съгласява с настоящите тръжни правила (Приложение № 3 от ОУ) за използване на Платформата. За физически лица, публикуването на даден актив за пръв път на Кантара търг е безплатно. При последващо публикуване на един и същ актив се прилагат таксите за публикуване на търг съгласно Тарифата (Приложение № 2: Тарифа за възнагражденията към ОУ). За юридически лица, публикуването се тарифира според съответния рамков договор.

С финализирането на процеса по публикуване на актив за продажба на търг, Продавачът се съгласява и предоставя на НОК изрично, неизключително, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване, възпроизвеждане и разпространение на цялата или част от информацията за актива, публикуван за продажба на търг в Платформата (в това число снимки, както и всяка друга предоставена информация от Потребителя във връзка с публикувания на търг актив).

Всеки публикуван търг в Платформата подлежи на верификация (одобрение) от администратор, в срок от 24 (двадесет и четири) часа от публикуването на търга. Верификацията представлява преглед на предоставената информация относно актива и продавача, като НОК може да изисква на допълнителна информация в тази връзка. След успешна верификация, публикуваният търг става видим за потребителите на Платформата, за което обстоятелство Продавачът бива уведомен от Платформата. Продавачът бива информиран в реално време посредством Платформата и/или имейл относно процеса на наддаване на търга, като получава информация за началото на търга, за всяко ново наддавателно предложение, за всеки нов наддавач, за оставащото време до края на търга и т.н. Продавачът няма право да отмени публикуван активен търг. Ако го отмени преждевременно, Продавачът дължи неустойки според Тарифата (Приложение № 2: Тарифа за възнагражденията към ОУ). В случай, че не е направено нито едно наддавателно предложение за публикувания актив, търгът се обявява за търг без победител, след което бива свален от Платформата от администратор. За спечелил търга участник се обявява наддавачът, направил най-високото наддавателно предложение преди изтичане на времето, в което е активен търга.

След получаване на потвърждение от администратор на Платформата, че търгът е приключил с поне един наддавач, Продавачът има право да реши дали приема или не приема съответното най-високо наддавателно предложение за цена на публикувания актив:

 • В случай, че продавачът приеме предложението, съответната цена се счита за договорена между Продавача и Купувача, а търгът за успешен.
 • В случай, че продавачът не приеме предложението, той има право да откаже изцяло предложението без да дължи неустойки (търгът автоматично приключва без победител) или да предложи нова цена на наддавача, който е направил най-високото предложение. В такъв случай, последният има възможност да приеме или да откаже предложената от продавача цена:
  • наддавачът откаже предложението на Продавача, търгът се обявява за търг без победител, за което двете страни биват уведомени, след което търгът бива свален от Платформата.
  • наддавачът приеме предложението на Продавача, цената се счита за договорена и търгът за успешен.

При постигната договорена цена, Продавачът и Купувачът получават уведомление от администратор на Платформата, в което се съдържа допълнителна информация относно подробностите във връзка със сключването на прехвърлителна сделка по отношение на актива.

Приключване на "Кантара търг"

При успешен търг, плащанията за покупко-продажба на автомобил се уреждат изцяло между продавач и купувач извън платформата. НАКАНТАРА не обработва плащания за покупко-продажба на автомобил и не е страна по сделката. НАКАНТАРА уддържа комисиона от продавача и купувача само при успешен търг с финална цена.

При успешен търг на платформата, Продавачът дължи в полза на НОК възнаграждение в размер, определен в Тарифата (Приложение № 2 към Общите условия). Възнаграждението в полза на НОК се плаща от Продавача по следните начини:

 • чрез дебитна/кредитна карта през профила на продавача в Платформата (предпочитан метод);
 • чрез банков превод по сметка на НОК от продавача или на каса в офис на EasyPay;
 • чрез касов апарат пред нотариус, ако случаят е такъв.

След успешен търг, Продавачът и Купувачът са длъжни да сключат прехвърлителна сделка за дадения актив в 7-дневен срок от края на търга извън платформата. Прехвърлителната сделка се сключва без участието на нотариус в случай, че автомобилът не е регистриран на територията на Република България. Прехвърлителната сделка се сключва с участието на нотариус, в случай, че автомобилът е регистриран на територията на Република България. Продавачът и Купувачът са длъжни да информират НОК при успешно сключена прехвърлителна сделка. В случай, че Продавачът откаже да пристъпи към сключване на прехвърлителна сделка по отношение на актива с Купувачът, внесената от Продавача гаранция не се възстановява, като с част от нея служи за обезщетение в полза на Купувача.