Тръжни правила за участие в "Кантара търг"

Приложение №3.1 към Общите Условия

Какво е „Кантара търг“?

„Кантара търг“ е онлайн офертен търг, при който продавачът събира предложения за цена под формата на оферти за закупуване от потенциалните купувачи. След края на търга, продавачът има възможността да се откаже от продажба в случай, че не е получил задоволителна оферта.

При този търг:

 • Всяко едно офертно предложение за цена от потенциалните купувачи се счита за обвързващо при спечелен търг.
 • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като предложената цена се счита за офертна и е обект на преговори.
 • Двете страни разполагат с 24 часа, в които може да преговарят за договорена цена след успешен търг.
 • Продължителността на търга се определя от продавача.
 • Броят участници в този тип търг е неограничен.

Гаранция при наддаване в "Кантара търг"

Като физическо лице, Купувачът може да наддава за всеки един активен търг на Платформата, при условие, че може да гарантира, че притежава процент от наддавателното предложение, което иска да изпрати. Гаранция при наддаване е сумата, която платформата блокира от платежния метод на Купувача (кредитна или дебитна карта) при успешно направено предложение за цена. Блокираната сума се равнява на 3% от съответното наддавателно предложение и служи като гаранция за сериозните намерения на купувача да спечели и закупи автомобил. Сумата не напуска сметката на купувача и се освобождава автоматично в случай, че друг участник в търга изпрати по-високо наддавателно предложение или търгът приключи без победител.

Гаранцията може да бъде внесена по един от следните начини:

 • по време на наддаването, чрез блокиране на сума по дебитна/кредитна карта през Платформата с помощта на платежен оператор Stripe.
 • предварително преди наддаването, чрез директен банков превод по сметка на Нешънъл Окшън Къмпани АД или внасяне на сумата по сметка на Нешънъл Окшън Къмпани АД от купувача на каса в офис на EasyPay;

След получаване на гаранцията от страна на Нешънъл Окшън Къмпани АД, администратор от Платформата изпраща потвърждение до Купувача, че неговото предложение е успешно изпратено до Продавача. За повече информация относно гаранциите, свържете се с Нешънъл Окшън Къмпани АД на support@nakantara.bg или на +359 882 303 814.

Условия на "Кантара търг"

Всяко ново наддавателно предложение не може да бъде по-ниско от последното направено наддавателно предложение и същото е в зависимост от приложимата наддавателна стъпка. В случай, че Продавачът е избрал възможност за организиране на оглед, Купувачът може да избере да се възползва от възможността за огледи на автомобила, като изпрати заявка през платформата до 48 часа преди края на търга.

За спечелил търга участник се обявява наддавачът, направил най-високото наддавателно предложение преди изтичане на времето, в което е активен търга. Продавачът има право да реши дали приема или не приема съответното най-високо наддавателно предложение за цена на публикувания актив:

 • В случай, че продавачът приеме предложението, съответната цена се счита за договорена между Продавача и Купувача, а търгът за успешен.
 • В случай, че продавачът не приеме предложението, той има право да откаже изцяло предложението без да дължи неустойки (търгът автоматично приключва без победител) или да предложи нова цена на наддавача, който е направил най-високото предложение. В такъв случай, последният има възможност да приеме или да откаже предложената от продавача цена:
  • наддавачът откаже предложението на Продавача, търгът се обявява за търг без победител, за което двете страни биват уведомени, след което търгът бива свален от Платформата.
  • наддавачът приеме предложението на Продавача, като съответната цена се счита за договорена и търгът за успешен.

Приключване на "Кантара търг"

При успешен търг, плащанията за покупко-продажба на автомобил се уреждат изцяло между продавач и купувач извън платформата. НАКАНТАРА не обработва плащания за покупко-продажба на автомобил и не е страна по сделката. НАКАНТАРА уддържа комисиона от продавача и купувача само при успешен търг с финална цена.

При успешен търг на платформата, Продавачът дължи в полза на НОК възнаграждение в размер, определен в Тарифата (Приложение № 2 към Общите условия). Възнаграждението в полза на НОК се плаща от Продавача по следните начини:

 • чрез дебитна/кредитна карта през профила на продавача в Платформата (предпочитан метод);
 • чрез банков превод по сметка на НОК от продавача или на каса в офис на EasyPay;
 • чрез касов апарат пред нотариус, ако случаят е такъв.

След успешен търг, Продавачът и Купувачът са длъжни да сключат прехвърлителна сделка за дадения актив в 7-дневен срок от края на търга извън платформата. Прехвърлителната сделка се сключва без участието на нотариус в случай, че автомобилът не е регистриран на територията на Република България. Прехвърлителната сделка се сключва с участието на нотариус, в случай, че автомобилът е регистриран на територията на Република България. Продавачът и Купувачът са длъжни да информират НОК при успешно сключена прехвърлителна сделка. В случай, че Купувачът откаже да пристъпи към сключване на прехвърлителна сделка по отношение на актива с Продавача, внесената от Купувача гаранция не се възстановява, като с част от нея служи за обезщетение в полза на продавача.