Политика за поверителност и защита на лични данни

Приложение №4 към Общите Условия

1. Общи приложения

1.1. Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката“) на „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД, ЕИК 207094075 (НОК, „Ние“, „Нас“) е разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, Регламент 2016/679) и българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

1.2. Политиката има за цел по ясен и достъпен начин да Ви информира какви Ваши лични данни се събират и обработват във връзка с нашата дейност, защо и как се обработват, на какви трети лица е възможно да бъдат предоставени, както и с какви права разполагате във връзка с обработването на Вашите лични данни съгласно посочените нормативни актове.

1.3. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство, като спазваме принципите за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност, точност, цялостност и поверителност на личните данни, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението и ограничение на целите, за които те се използват.

1.4. Събирането и обработването на лични данни се извършва във връзка с предоставянето на услугите по организиране на електронни частни търгове онлайн в разработената от НОК платформа, базирана на уеб-сайта www.nakantara.bg („Платформата“), както и във връзка с всички съпътстващи дейности, обезпечаващи пълното и законосъобразно предоставяне на услугите от страна на НОК.

2. Кои сме ние?

2.1. „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД (или НОК) е акционерно дружество, учредено, съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (ТРРЮНЦ) при Агенция по вписванията с ЕИК 207094075, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община „Столична“, гр. София, район , ул. „Индустриална“ № 7;

2.2. За контакт с НОК: адрес: Република България, област София, община „Столична“, гр. София, ул. „Индустриална“ № 7, Телефон: +359 882 303 814 Ел. адрес: contact@nakantara.bg

3. Какво представляват личните данни?

3.1. Личните данни представляват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и с помощта на която то може да бъде идентифицирано и разграничено от други физически лица (например име и фамилия на лицето, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), постоянен и настоящ адрес, имейл адрес, номер на документ за самоличност, адрес на интернет протокол (IP), данни за местоположение и др.).

4. Какво е администратор на лични данни?

4.1. Най-общо казано, администраторът на лични данни е лице, което определя защо и как ще бъдат обработвани личните Ви данни.

4.2. Служителите на НОК, които обработват лични данни във връзка с дейността на дружеството, правят това, за да изпълняват отговорностите и задълженията на НОК като администратор на лични данни.

4.3. Администраторът на лични данни обработва лични данни, съгласно принципите за обработка, описани в т. 8 по-долу.

5. Какви лични данни обработваме?

5.1. Ние не обработваме специални („чувствителни“) лични данни. По смисъла на Регламент 2016/679 – това са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

5.2. НОК обработва следните категории лични данни: имена на лицата, ЕГН или друг идентификационен номер, електронен адрес, телефонен номер и други лични данни, които могат да бъдат необходими в зависимост от конкретния случай (напр. данни за документ за самоличност (вид, номер, дата и място на издаване, валидност, издаващ орган), гражданство, данни за банкова сметка, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, участия в дружества и др.).

5.3. При посещение на Платформата автоматично се събират следните данни: интернет протокола (IP) на устройството, от което осъществявате достъп; вид на устройството, от което осъществявате достъп, вид на браузъра, дата и време на посещенията и др.

6. За какви цели обработваме лични данни?

6.1. Личните данни, събирани и обработвани от НОК, ще бъдат използвани за следните цели:

6.1.1. Идентификация на Потребителите на Платформата на НОК;

6.1.2. Осъществяване на регистрация на Потребител в Платформата;

6.1.3. Предоставяне на услугите по посредничество и други свързани с тях услуги от страна на НОК;

6.1.4. Отговори на запитвания, въпроси, жалби и други;

6.1.5. Предоставяне на безопасни и сигурни услуги;

6.1.6. Подобряване на качеството на предлаганите от НОК услуги;

6.1.7. Популяризиране на предлаганите или други услуги от НОК (маркетинг цели);

6.1.8. Във всички останали случаи, при които трябва да се съобразим със задължително решение или законоустановено изискване.

7. Основание за обработване на лични данни

7.1. НОК събира и обработва лични данни въз основа на следните основания:

7.1.1 Вашето изрично и информирано съгласие за събиране и обработване на лични данни в съответствие с настоящата Политика, както и приложимото българско и европейско законодателство в областта;

7.1.2. Достъпът до лични данни от нас се осъществява при прилагане на принципа „Необходимост да се знае“.

8. Принципи за обработване на лични данни

8.1. Законосъобразност

Личните данни се обработват при наличие на поне едно от следните основания:

  • обработването е необходимо, за сключване на договор /предприемане на действия за сключване на договор или е необходимо във връзка с изпълнението на вече сключен договор;
  • обработването е необходимо за изпълнение на определено правно задължение;
  • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
  • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
  • обработването е основано на доброволно и информирано съгласие на субекта на данните.

8.2. Добросъвестност и прозрачност

Ние обработваме Вашите лични данни, информирайки Ви относно това какви лични данни се събират, използват, или обработват по друг начин, както и в какъв обхват се извършва или ще се извършва обработването на данните.

8.3. Свеждане на данните до минимум

Личните данни на служителите трябва да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват

8.4. Точност

Личните данни, които се събират и обработват трябва да бъдат точни и, при необходимост, актуализирани; трябва да се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че неточните лични данни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират своевременно.

8.5. Почтеност и Поверителност

Вземайки предвид състоянието на технологиите и другите налични мерки за сигурност, разходите по внедряването, вероятността, и тежестта на рисковете за неприкосновеността на личния живот, трябва да се използват подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на подходяща сигурност за личните данни, включително защита срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизиран достъп или разкриване.

8.6. Ограничение на съхранението

Личните данни, които се събират и обработват трябва да се съхраняват не повече от времето, необходимо за целите, за които същите се обработват личните данни.

9. До кога съхраняваме лични данни?

9.1. Ние ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяване на всички законови, данъчни и счетоводни или отчетни изисквания.

9.2. За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на личните ви данни, целите, за които обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

9.3. Ние съхраняваме личните данни, свързани с Вашия акаунт, докато сте регистриран потребител или докато не изтриете акаунта си, като в този случай ще гарантираме, че вашите данни се изтриват без ненужно забавяне и възможно най-скоро, когато това е технически осъществимо.

9.4. В зависимост от услугите, които са били предоставени от НОК, изтриването на Вашите данни може да отнеме период от най-много 2 месеца от датата на вашата заявка. През този период целият достъп до вашите данни ще бъде ограничен или блокиран незабавно.

9.5. В случай, че акаунтът Ви бъде закрит, ние можем да запазим определени данни дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите правни задължения (във връзка с данъчни, счетоводни или други цели), или за уреждане на правоотношения при възникнали спорове.

9.6. Ние ще запазим само данните, които са от значение за такива цели и ще ги изтрием, след като приложимите срокове за съхранение или давност са изтекли или след като съответната законова цел бъде изпълнена.

10. Предоставяне на лични данни на трети лица

10.1. НОК няма право неоправдано и без основание да предоставя Вашите лични данни на трети лица, без Ваше съгласие и без Ваше знание.

10.2. НОК има право да предоставя Ваши лични данни на други Потребители на Платформата или на нотариуси с цел сключване на предварителен или окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху актив, публикуван на търг в Платформата на НОК.

11. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

11.1. Във връзка с обработването на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

11.1.1. Право на достъп – имате право да получите безплатна информация дали обработваме личните Ви данни, както и какви категории лични данни обработваме, с каква цел и на кого можем да ги предоставим;

11.1.2. Право на коригиране – можете да поискате да коригираме Вашите лични данни, когато те са неверни, неточни или непълни;

11.1.3. Право на възражение – можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се извършва въз основа на наш легитимен интерес, а Вие считате, че не разполагаме с такъв;

11.1.4. Право на ограничаване на обработването на лични данни – имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни (т.е., да ги обработваме за точно определени цели), когато не можем да ги изтрием поради наличие на законово задължение; когато оспорвате точността им (за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните); когато считате, че обработването е неправомерно, но не желаете данните да бъдат изтрити, а само да се ограничи използването им;

11.1.5. Право на изтриване (право „да бъдете забравени“) – можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, когато целта, за която са били предоставени, е изпълнена; когато не желаете те да бъдат обработвани повече и ние нямаме валидно правно основание да продължим да ги обработваме или когато те са били обработвани незаконосъобразно;

11.1.6. Право на преносимост на личните Ви данни – имате право да получите в достъпен формат Вашите личните данни, които сте ни предоставили, когато обработването им е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат пряко прехвърлени от нас към друг администратор, когато това е технически възможно.

11.2. Всички изброени по-горе права можете да упражните чрез отправяне на писмено искане до нас на посочените в тази Политика адрес или електронна поща. Ние ще разгледаме Вашето искане без неоснователно забавяне и ще Ви уведомим за предприетите действия.

11.3. В случай, че считате, че Вашите права във връзка с поверителността на личните Ви данни са нарушени, имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02/915 3 518; Електронен адрес: kzld@cpdp.bg Електронна страница: www.cpdp.bg.

12. Заключителни разпоредби

12.1. Настоящата Политика влиза в сила и се прилага към момента на публикуването и в уебсайта на НОКwww.nakantara.bg

12.2. НОК си запазва правото да променя и актуализира настоящата Политика за поверителност на личните данни по всяко време.

12.3. Всяка промяна ще бъде своевременно прогласена на уебсайта на НОК, а при съществена промяна ще бъдете уведомени и посредством имейл и/или телефон.

Последна актуализация: 23.11.2022г.