Тръжни правила за участие в "Стандартен търг"

Приложение №3.3 към Общите Условия

Какво е „Стандартен търг“?

Стандартен търг е онлайн обвързващ търг, при който продавачът се задължава да продаде автомобила на участника с най-високо предложение за цена, след края на успешен търг с договорена цена. Потенциалните купувачи могат да наддават един срещу друг с предложения за цена, като всяка следваща е по-висока от предходната.

При този търг:

  • Всяко едно предложение за цена се счита за обвързващо при спечелен търг.
  • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като съответната цена се счита за договорена между Продавача и Купувача.
  • Продавачът може да добави опциите Резервирана цена и Купи сега цена към търга.
  • Продължителността на търга се определя от продавача.
  • Броят участници в този тип търг е неограничен.

Гаранция при наддаване в "Стандартен търг"

Като физическо лице, Купувачът може да наддава за всеки един активен търг на Платформата, при условие, че може да гарантира, че притежава процент от наддавателното предложение, което иска да изпрати. Гаранция при наддаване е сумата, която платформата блокира от платежния метод на Купувача (кредитна или дебитна карта) при успешно направено предложение за цена. Блокираната сума се равнява на 3% от съответното наддавателно предложение и служи като гаранция за сериозните намерения на купувача да спечели и закупи автомобил. Сумата не напуска сметката на купувача и се освобождава автоматично в случай, че друг участник в търга изпрати по-високо наддавателно предложение или търгът приключи без победител.

Гаранцията може да бъде внесена по един от следните начини:

  • по време на наддаването, чрез блокиране на сума по дебитна/кредитна карта през Платформата с помощта на платежен оператор Stripe.
  • предварително преди наддаването, чрез директен банков превод по сметка на Нешънъл Окшън Къмпани АД или внасяне на сумата по сметка на Нешънъл Окшън Къмпани АД от купувача на каса в офис на EasyPay.

Условия при "Стандартен търг"

Всяко ново наддавателно предложение не може да бъде по-ниско от последното направено наддавателно предложение и същото е в зависимост от приложимата наддавателна стъпка.

В случай, че Продавачът е избрал възможност за организиране на оглед, Купувачът може да избере да се възползва от възможността за огледи на автомобила, като изпрати заявка през платформата до 48 часа преди края на търга.

В случай, че участник в търга избере опцията „Купи сега“ , съответната цена се счита за договорена между Купувача и Продавача и търга приключва автоматично като успешен.

В случай, че определената от Продавача „Резервирана цена“ не бъде достигната в рамките на периода на търга, търгът се обявява за неуспешен търг без победител.

Купувачът няма право да отмени вече отправено предложение при активен Стандартен търг. Ако го отмени преждевременно, Купувачът дължи неустойки според Тарифата.

Приключване на "Стандартен търг"

Търгът се счита за успешен, когато за публикувания актив е направено най-малко едно наддавателно предложение. Ако има зададена „Резервирана цена“, търгът се счита за успешен само ако има наддавателно предложение, което е равно или е над определената “резервирана цена”. Победител в търга се счита участникът, който е изпратил това предложение.

При успешен търг, плащанията за покупко-продажба на автомобил се уреждат изцяло между продавач и купувач извън платформата. НАКАНТАРА не обработва плащания за покупко-продажба на автомобил и не е страна по сделката. НАКАНТАРА уддържа комисиона от продавача и купувача само при успешен търг с финална цена. При успешен търг на платформата, Продавачът дължи в полза на НОК възнаграждение в размер, определен в Тарифата (Приложение № 2 към Общите условия). Възнаграждението в полза на НОК се плаща от Продавача по следните начини:

  • чрез дебитна/кредитна карта през профила на продавача в Платформата (предпочитан метод);
  • чрез банков превод по сметка на НОК от продавача или на каса в офис на EasyPay;
  • чрез касов апарат пред нотариус, ако случаят е такъв.

След успешен търг, Продавачът и Купувачът са длъжни да сключат прехвърлителна сделка за дадения актив в 7-дневен срок от края на търга извън платформата. Прехвърлителната сделка се сключва без участието на нотариус в случай, че автомобилът не е регистриран на територията на Република България. Прехвърлителната сделка се сключва с участието на нотариус, в случай, че автомобилът е регистриран на територията на Република България. Продавачът и Купувачът са длъжни да информират НОК при успешно сключена прехвърлителна сделка. В случай, че Купувачът откаже да пристъпи към сключване на прехвърлителна сделка по отношение на актива с Продавача, внесената от Купувача гаранция не се възстановява, като с част от нея служи за обезщетение в полза на продавача.