Тръжни правила за провеждане на "Стандартен търг"

Приложение №3.4 към Общите Условия

Какво е „Стандартен търг“?

Стандартен търг представлява онлайн търг, организиран от „Нешънъл Окшън Къмпани“ АД или НОК, който се провежда на Платформата www.nakantara.bg. Това е обвързващ търг, при който продавачът се задължава да продаде автомобила на участника с най-високо предложение за цена, след края на успешен търг с договорена цена.

При този търг:

 • Продавачът избира начална/стартова цена и пуска търга, след което потенциалните купувачи могат да наддават един срещу друг с предложения за цена, като всяка следваща е по-висока от предходната.
 • Всяко едно предложение за цена от потенциалните купувачи се счита за обвързващо при спечелен търг.
 • Победител е участникът с най-високо предложение след края на търга, като съответната цена се счита за договорена между Продавача и Купувача.
 • Продавачът може да добави опциите Резервирана цена и Купи сега цена към търга.
 • Предложената най-висока цена в края на успешен Стандартен търг се счита за договорена; ако има опция „резервирана цена“, предложената най-висока цена в края на търга се счита за договорена, когато надхвърля определената резервирана цена.
 • Продължителността на търга се определя от продавача.
 • Броят участници в този тип търг е неограничен.
 • В случай, че определената от Продавача „Резервирана цена“ не бъде достигната в рамките на периода на търга, търгът се обявява за неуспешен търг без победител.

След края на успешен търг, Продавачът има право да избере между следните възможности:

 • Да сключи договор за продажба със спечелилия търга участник; или
 • Да откаже да сключи договор за продажба със спечелилия търга Купувач, като дължи неустойки съобразно Тарифата (Приложение № 2: Тарифа за възнагражденията към ОУ).

Параметри на "Стандартен търг"

В процеса на създаване на търг, Продавачът следва да предостави следните задължителни параметри:

 • основна информация относно актива (автомобил), който възнамерява да продаде на търг чрез Платформата. Това включва (но не само): марка, модел, модификация, година на производство, състояние (нов, употребяван, на части);
 • допълнителна информация относно характеристиките и оборудването на автомобила (но не само): регистрационен номер, VIN номер, пробег, година на първа регистрация, брой врати, брой места, категория, вид двигател, мощност, работен обем, вид скоростна кутия, екологичен EURO стандарт, разход на гориво, цвят и вид на салона, информация относно допълнителни екстри по безопасността, екстериора, комфорта и други, информация относно годишен технически преглед (крайна дата на валидност), информация относно застраховка „Гражданска отговорност“ (крайна дата на валидност), информация относно автозастраховка „Каско“ (крайна дата на валидност), информация относно сервизна история (ако има такава), информация относно подобрения/модификации по автомобила и други.
 • подробна информация относно щети/липси по автомобила (ако има такива), както и снимки и/или видео на интериора и екстериора на автомобила.
 • при нужда, допълнителни данни за верификация на автомобила като регистрационен номер, копие от голям или малък талон (при автомобил с регистрация), копие от сервизна история и други.
 • Начална цена: стартовата цена за Стандартен търг се определя от Продавача. Наддавателните предложения, които могат да се правят за съответния публикуван на търг актив не могат да бъдат в размер, по-нисък от или равен на определената от Продавача начална цена.
 • Продължителност на търга: периода от време, през който Наддавачите имат право да правят конкуриращи се наддавателни предложения за обявения на търг актив. Продължителността на Стандартен търг се определя от Продавача и същата може да бъде: 7 (седем), 10 (десет) или 14 (четиринадесет) дни. След изтичане на продължителността на търга Платформата автоматично ограничава възможността на Потребителите да отправят нови наддавателни предложения.

В процеса на създаване на търг, Продавачът има опцията да избере следните допълнителни параметри:

 • Оглед: Продавачът може да се възползва от възможността от организиране на огледи на автомобила, който се публикува на търг. Към момента, опцията за оглед е безплатна, като огледът се състои в деня преди края на търга, на локация избрана от продавача;
 • Купи сега: Продавачът може да добави „Купи сега“ цена в параметрите на публикувания от него търг. Ако Купувачът използва тази опция, то цената се счита за договорена и автоматично търгът приключва като успешен.
 • Резервирана цена: Продавачът има възможност да определи „резервирана цена“ за своя актив преди да го публикува на търг. Това е минималната цена, която той очаква да бъде достигната и на която се съгласява да продаде актива. В случай, че тази цена не бъде достигната в процеса на наддаване, търгът бива прекратен като неуспешен. Резервираната цена не е видима за Наддавачите, а само за Продавача, който я е задал. Резервираната цена е опция, която е само достъпна при “Стандартен търг”.

Условия на "Стандартен търг"

С публикуване на актив (автомобил) за търг на Платформата, Продавачът се съгласява с настоящите тръжни правила (Приложение № 3 от ОУ) за използване на Платформата.

За физически лица, публикуването на даден актив за пръв път на Стандартен търг е безплатно. При последващо публикуване на един и същ актив се прилагат таксите за публикуване на търг съгласно Тарифата (Приложение № 2: Тарифа за възнагражденията към ОУ). За юридически лица, публикуването се тарифира според съответния рамков договор.

С финализирането на процеса по публикуване на актив за продажба на търг, Продавачът се съгласява и предоставя на НОК изрично, неизключително, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване, възпроизвеждане и разпространение на цялата или част от информацията за актива , публикуван за продажба на търг в Платформата (в това число снимки, както и всяка друга предоставена информация от Потребителя във връзка с публикувания на търг актив).

Всеки публикуван търг в Платформата подлежи на верификация (одобрение) от администратор, в срок от 24 (двадесет и четири) часа от публикуването на търга. Верификацията представлява преглед на предоставената информация относно актива и продавача, като НОК може да изисква на допълнителна информация в тази връзка.

След успешна верификация и заплащане (ако такова е необходимо), публикуваният търг става видим за потребителите на Платформата, за което обстоятелство Продавачът бива уведомен от Платформата.

Продавачът бива информиран в реално време посредством Платформата и/или имейл относно процеса на наддаване на търга, като получава информация за началото на търга, за всяко ново наддавателно предложение, за всеки нов наддавач, за оставащото време до края на търга и т.н.

Продавачът няма право да отмени публикуван активен търг. Ако го отмени преждевременно, Продавачът дължи неустойки съгласно Тарифата (Приложение № 2: Тарифа за възнагражденията към ОУ).

Търгът се счита за успешен, когато за публикувания актив е направено най-малко едно наддавателно предложение. Ако има зададена „резервирана цена“, търгът се счита за успешен, ако има наддавателно предложение, което е равно или е над определената “резервирана цена”. Победител в търга се счита участникът, който е изпратил това предложение.

В случай, че не е направено нито едно наддавателно предложение за публикувания актив, търгът се обявява за търг без победител, след което бива свален от Платформата от администратор.

Най-високата предложена цена се счита за договорена, срещу която активът предстои да бъде прехвърлен от продавача на купувача. Ако има зададена “резервирана цена”, най-високата предложена цена се счита за договорена само ако е равна или е над определената “резервирана цена”.

При успешен търг, Продавачът и Купувачът получават уведомление от администратор на Платформата, в което се съдържа допълнителна информация относно подробностите във връзка със сключването на прехвърлителна сделка по отношение на актива.

Приключване на "Стандартен търг"

При успешен търг, плащанията за покупко-продажба на автомобил се уреждат изцяло между продавач и купувач извън платформата. НАКАНТАРА не обработва плащания за покупко-продажба на автомобил и не е страна по сделката. НАКАНТАРА уддържа комисиона от продавача и купувача само при успешен търг с финална цена.

При успешен търг на платформата, Продавачът дължи в полза на НОК възнаграждение в размер, определен в Тарифата (Приложение № 2 към Общите условия). Възнаграждението в полза на НОК се плаща от Продавача по следните начини:

 • чрез дебитна/кредитна карта през профила на продавача в Платформата (предпочитан метод);
 • чрез банков превод по сметка на НОК от продавача или на каса в офис на EasyPay;
 • чрез касов апарат пред нотариус, ако случаят е такъв.

След успешен търг, Продавачът и Купувачът са длъжни да сключат прехвърлителна сделка за дадения актив в 7-дневен срок от края на търга извън платформата. Прехвърлителната сделка се сключва без участието на нотариус в случай, че автомобилът не е регистриран на територията на Република България. Прехвърлителната сделка се сключва с участието на нотариус, в случай, че автомобилът е регистриран на територията на Република България. Продавачът и Купувачът са длъжни да информират НОК при успешно сключена прехвърлителна сделка. В случай, че Продавачът откаже да пристъпи към сключване на прехвърлителна сделка по отношение на актива с Купувача, внесената от Продавача гаранция не се възстановява, като с част от нея служи за обезщетение в полза на Купувача.